Bekendmaking ONTWERPBESCHIKKING ontheffing titel 4.4. Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (PMV)
Hergebruik gesloten en voormalige stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van gemeente Oisterwijk een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 ontvangen. De aanvraag betreft de herinrichting van het Sportpark Den Donk op de voormalige stortplaats Moergestelseweg te Oisterwijk, kadastraal bekend, gemeente Oisterwijk, sectie A, nummer(s) 2815, 2816 (ged), 4238 (ged), 6966, 6967, 6968 en 7665 (ged).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 de ontheffing te verlenen.

De beoordeling van de ontheffing door de provincie Noord-Brabant betreft alleen de milieueffecten, veroorzaakt door de stortplaats, op basis van de beschreven gewenste inrichting. De beoordeling betreft geen toetsing van of instemming met de gewenste inrichting en/of bebouwing. Het ingediende hergebruikplan beschrijft deze milieueffecten met bijbehorende risico's en geeft aan welke maatregelen getroffen dienen te worden en hoe deze maatregelen gewaarborgd zullen worden in de vorm van nazorg.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 ter inzage bij de gemeente Oisterwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.
Het is ook mogelijk om de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken in te zien in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch, op werkdagen van 9 tot 17 uur. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Voesenek, telefoon 073-6812232, email jvoesenek@brabant.nl.

Een ieder kan tot en met 26 september 2019 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk c2247180 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, augustus 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oisterwijk