Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 9 oktober 2018 ontheffing hebben verleend aan Staatbosbeheer te Tilburg. De ontheffing heeft betrekking op werkzaamheden voor het ontwikkelen van natuur door het ondiep uitgraven van een aantal percelen nabij de Hoogstratensebaan in het stiltegebied 'Singelheide' in de gemeente Baarle-Nassau.

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten een op aantal percelen nabij de Hoogstratensebaan in het stiltegebied 'Singelheide', waarbij in de periode tussen 15 juli 2019 en 1 oktober 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord middels een rupskraan en trekkers met kipkar.

Het verzoek (welke is ingekomen op 21 september 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1 te Baarle-Nassau.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 9 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
naam en het adres van de indiener;
dagtekening;
omschrijving van het bestreden besluit;
gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


's-Hertogenbosch, oktober 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Baarle-Nassau