Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 8 mei 2018 ontheffing hebben verleend aan BAM Infra BV te Helmond. De ontheffing heeft betrekking op het aanleggen van een aardingsleiding bij 2 hoogspanningsmasten in het stiltegebied 'Gecombineerde Willemspolder' in de gemeente Oosterhout.

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten in het stiltegebied 'Gecombineerde Willemspolder' in de gemeente Oosterhout, waarbij in de periode van 20 juni 2018 t/m 28 juni 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Het verzoek (welke is ingekomen op 30 april 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te Oosterhout.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 9 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


's-Hertogenbosch, mei 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout