Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 23 maart 2018 ontheffing hebben verleend aan NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. De ontheffing heeft betrekking op het realiseren van een innamestation aan de Bergsche Maas en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation naar het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied 'Biesbosch' in de gemeenten Drimmelen en Werkendam om ook in de toekomst een goede drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen.

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten in het gebied tussen de Bergsche Maas en het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied 'Biesbosch', waarbij in de periode tussen 1 juli 2018 en 31 december 2021 mogelijk de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Het verzoek (welke is ingekomen op 15 maart 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 maart 2018 tot en met 7 mei 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen, Park 1 te Made en het gemeentehuis van de gemeente Werkendam, Raadhuisplein 1 te Werkendam.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 26 maart 2018 tot en met 7 mei 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

's-Hertogenbosch, maart 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Drimmelen
  • Werkendam