Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 23 februari 2018 ontheffing hebben verleend aan MVOI te Groot-Ammers. De ontheffing heeft betrekking op het aanleggen en verwijderen van een afvoerleiding van bronbemalingswater en het gebruik van het gasexportstation, Tramweg ong. te Esbeek als uitvalsbasis in het kader van het onderhoudsproject 'Hilvarenbeek-Ravenstein in het stiltegebied 'De Utrecht' in de gemeente Hilvarenbeek.

De activiteiten vinden plaats binnen en buiten de inrichting. Aangezien de regels in de Provinciale Milieuverordening niet van toepassing zijn op activiteiten binnen de inrichting, heeft de ontheffing slechts betrekking op activiteiten buiten de inrichting (verkeersbewegingen personen- en vrachtwagens en het aanleggen/verwijderen van de afvoerleiding) in het stiltegebied 'De Utrecht' in de gemeente Hilvarenbeek, waarbij in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 augustus 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Het verzoek (welke is ingekomen op 30 november 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 februari 2018 tot 9 april 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 26 februari 2018 tot 9 april 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

's-Hertogenbosch, februari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Hilvarenbeek