Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 31 januari 2018 ontheffing hebben verleend aan ARK Natuur ontwikkeling te Nijmegen. De ontheffing heeft betrekking op werkzaamheden voor het inrichten van een deelgebied in het stiltegebied 'De Maashorst' als natuur.

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten in het deelgebied Slabroekse Bergen in het stiltegebied 'De Maashorst', waarbij in de periode tussen 5 februari 2018 en 30 april 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Het verzoek (welke is ingekomen op 27 januari 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Uden, Markt 145 te Uden en op het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

's-Hertogenbosch, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Landerd
  • Uden