Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de vergunning met kenmerk 1671744/1717735, d.d. 14 januari 2016, verleend aan Waterschap Aa en Maas ten behoeve van de RWZI 's-Hertogenbosch, gelegen aan Treurenburg 4 te 'S-Hertogenbosch ambtshalve wijzigt. Het betreft een inrichting met een biologische waterzuivering. De wijziging bestaat uit het toevoegen van voorschriften waarbij maatregelen ter voorkoming van legionellarisico's worden vastgelegd.
De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 december 2020 tot en met 22 januari 2021 ter inzage bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ODBN, telefoon (088) 743 00 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking ook te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 22 januari 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-113834 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch