SABIC Innovative Plastics B.V. is voornemens om een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vragen voor het veranderen van een inrichting aan de Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom. Het voornemen omvat het oprichtingen van een Biomassa-installatie met een jaarlijkse capaciteit van 1750.000 ton schone biomassa en hete-oliefornuis van 20 MW.

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 22.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, voordat de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 december 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Hilgers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, telefoonnummer 013 2060551.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer 20041257 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te vermelden.

Tilburg, december 2020


Tilburg, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom