Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op grond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning met kenmerk 14121112-635.826 d.d. 24 april 2018 van
Cargill B.V. gelegen aan Lelyweg 31 te Bergen op Zoom ambtshalve wijzigt.
De beschikking ligt vanaf 4 december 2020 tot en met 15 januari 2021 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente Bergen op Zoom. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard (013) 206 04 40. Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikkingen kan tot en met 15 januari 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking(en);
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U wordt verzocht om op de linkerbovenhoek van de envelop 'beroepschrift' te vermelden.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.
Aan deze procedure is het kenmerk 20080368 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Tilburg, november 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom