Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer de op 25 april 2018 door Gedeputeerde Staten voor de inrichting Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV gelegen aan de Gerstdijk 6 te Helmond gestelde maatwerkvoorschriften (besluit met kenmerk Z.79837 / D.287378) aanvult en gedeeltelijk intrekt door het stellen van maatwerkvoorschriften zoals in onze beschikking
zijn opgenomen.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juni 2020 tot en met 04 augustus 2020 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. van Aarle, telefoon (088) 369 03 69.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.
Tegen de beschikking kan tot en met 04 augustus 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de
voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2017-5479 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond