Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van Oss een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vigerende omgevingsvergunning (milieu) van OOC Beheer B.V., Merwedestraat 5, 5347 KZ te Oss ontvangen. Het betreft een verzoek om de omgevingsvergunning, voor zover het de BAVIO-installatie betreft, in te trekken omdat er al meerdere jaren geen gebruik van is gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij hebben besloten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Oss tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning af te wijzen.

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Smeets, telefoon (088) 369 05 35. Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-8633 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss