Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vigerende omgevingsvergunning (voor het onderdeel milieu) van Milieustraat Cranendonck, Rondven 34-36 te Maarheeze ontvangen. Het betreft een verzoek om de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu in te trekken omdat er geen gebruik meer van wordt gemaakt.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 mei 2020 tot en met 02 juli 2020 ter inzage bij de gemeente
Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de
gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P. Vogels, telefoon (088) 369 03 51. Vanaf het
moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.
Tegen de beschikking kan tot en met 02 juli 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht.
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden,
ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de
voorzieningenrechter is beslist.

Eindhoven, mei 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck