Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit hebben genomen op een verzoek om de betreffende van rechtswege verleende vergunning met kenmerk 9611432-9759119, in te trekken voor de locatie Titaniumlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 april 2020 tot en met 18 mei 2020 ter inzage bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Het besluit is digitaal te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De stukken zijn in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer
(0485) 338300. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen het besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van één dag na de bekendmaking.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Een verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Aan deze procedure is het zaaknummer Z/095429 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, april 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch