Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van Oss een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vigerende omgevingsvergunning (milieu) van OOC Beheer B.V., Merwedestraat 5, 5347 KZ te Oss ontvangen. Het betreft een verzoek om de omgevingsvergunning, voor zover het de BAVIO-installatie betreft, in te trekken omdat er al meerdere jaren geen gebruik van is gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Oss tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning af te wijzen.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart 2020 tot en met 28 april 2020 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Smeets, telefoon (088) 369 05 35. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 28 april 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-8633 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2020.


Eindhoven, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss