Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om ambtshalve een voorschrift aan de omgevingsvergunning te verbinden. De wijziging omvat het toevoegen van voorschriften waarbij maatregelen ter voorkoming van legionellarisico's worden vastgelegd.

Het betreft de locatie Beijersbos 4 in Haps.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 12 maart 2020 tot en met
22 april 2020 in te zien bij de gemeente Cuijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot de heer D. Kunst, telefoonnummer (0485) 338 300.

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.
Een ieder kan tot en met 22 april 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Zienswijzen kunt u richten tot Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen de periode van ter inzage legging de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de
definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/113835 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk