Op 20 december 2020 hebben wij van Pennings Groenvoorziening B.V. een M.E.R. -aanmeldingsnotitie ontvangen. Dit in verband met een nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor de inrichting op de locatie Broekstraat 20 te Berghem. Het betreft het wijzigen van het bedrijf door het vergroten van de opslag- en verwerkingscapaciteit.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Ingevolge bijlage D, categorie 18.1 van het Besluit M.E.R., is de voorgenomen activiteit van Pennings Groenvoorziening B.V. M.E.R..-beoordelingsplichtig.
Dit houdt in dat ons college, alvorens een besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet Milieubeheer, rekening te worden gehouden met:
? de kenmerken van de activiteit;
? de plaats van de voorgenomen activiteit;
? de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op
26 april 2021 besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 28 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), bereikbaar onder telefoonnummer (088) 743 00 00.
Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant:
www.brabant.nl/loket/vegunningen-meldingen-en-ontheffingen
De kennisgeving is te vinden op:
www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen/omgevingsvergunningen

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke te nemen besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning.'s-Hertogenbosch, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss