Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2020 van Rendac Son BV een aanmeldingsnotitie ontvangen als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Rendac Son BV is voornemens is om een thermische naverbrander met een grotere capaciteit dan de huidige naverbrander op te richten. Het betreft de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel. Ingevolge categorie 22.6 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is deze voorgenomen activiteit MER-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, alvorens door
Rendac Son BV de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een milieu-effectrapport moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft besloten dat Rendac Son BV voor deze activiteit geen milieu-effectrapport behoeft op te stellen.

De aanmeldnotitie en het besluit liggen vanaf 26 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer
S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is het besluit te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Dit besluit staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat deze publicatie NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten naar aanleiding van de nog in te dienen vergunningaanvragen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021178 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Tilburg, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Son en Breugel