NoWIT BV is voornemens om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor het oprichten van een inrichting op het Industrieterrein Moerdijk. Het betreft het verwerken van afvalstoffen tot grondstof voor de productie van keramische bouwproducten. Daarvoor moet voorafgaand een m.e.r. procedure doorlopen worden. De Mededeling van NoWIT BV markeert de start van dit voornemen. In de Mededeling wordt aangegeven wat men gaat onderzoeken in het
Milieu Effect Rapport (MER) en hoe men dat wil doen.
Aangezien de voorgenomen activiteit in de nabijheid van enkele Natura2000 gebieden is gelegen en mogelijk significante gevolgen voor deze gebieden niet op voorhand uit te sluiten zijn, dient een Passende beoordeling te worden opgesteld.

Waar kunt u de Mededeling inzien?
Gedurende de inspraakperiode van 26 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020 ligt de Mededeling voor iedereen ter inzage op het gemeentekantoor van de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Daarnaast zijn de hiervoor genoemde stukken gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).

Hoe kunt u uw reactie geven?
Een ieder kan zijn of haar opmerkingen gedurende de inspraakperiode insturen door deze te richten aan:
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, ter attentie van de heer W. Michels, m.e.r.-coördinator, Postbus 75,
5000 AB Tilburg, onder vermelding van: MER NoWIT BV, zaaknummer 20060055.
Graag in uw reactie specifiek aangeven over welk hoofdstuk, paragraaf of bijlage uw opmerking gaat.


Tilburg, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk