Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Coatex Netherlands B.V. te Moerdijk op 1 september 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 3 juni 2013 tot en met 1 juli 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Kuitert, telefoonnummer (013) 20 60 519 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.

's-Hertogenbosch, 28 mei 2013


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk