Bekendmaking acceptie melding artikel 6.10 en 2.37b Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van de gemeente Helmond een melding voor verlenging van een reeds verleende ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening ontvangen. De melding heeft betrekking op het hergebruik van de voormalige stort Bij de Veedrift te Helmond. Kadastraal bekend gemeente Helmond, Sectie T, perceelnummers 4557, 4558, 6267 en 4543.

Gedeputeerd Staten van Noord-Brabant hebben de melding geaccepteerd hierdoor wordt de bestaande ontheffing met 4 jaar verlengd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.J.A. Voesenek tel. 06-52794265 of
email: jvoesenek@brabant.nl

Voor direct belanghebbenden bestaat de mogelijkheid tot bezwaar open.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'sHERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


's-Hertogenbosch, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond