Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 6 januari 2015, op basis van artikel 20 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013, de hardheidsclausule hebben toegepast ten behoeve van de heer H. Verhoeven, Maastrichterweg 150, 5556 VA Valkenswaard, voor de bouw van een nieuwe varkensstal op de locatie aan de Maastrichterweg 150 te Valkenswaard. Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt digitaal ter inzage van 16 januari 2015 tot en met 27 februari 2015. Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan deze procedure is het kenmerk C2161440/3718210 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
's-Hertogenbosch, januari 2015


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 55556VA