Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op 7 oktober 2014, op basis van artikel 20 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013, de hardheidsclausule hebben toegepast ten behoeve van de heer A. Geenen, Ten Vorsel 2, 5531 ND te Bladel, voor de bouw van een nieuwe rundveestal (stal 5)op de locatie Ten Vorsel 2 te Bladel in de gemeente Bladel. Rijen.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf bekendmaking bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Groenewetten@brabant.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden ingesteld door belanghebbenden. Het besluit ligt digitaal ter inzage van 13 oktober 2014 tot en met 23 november 2014.

Het bezwaarschrift moet worden gericht en gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC
's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Dit besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Aan deze procedure is het kenmerk C2154638/3670447gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, oktober 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 5531ND