Het verzoek heeft betrekking op de gasturbines van de WKK-installatie, die binnen de inrichting van DMV zijn opgesteld, aan de N.C.B.-Iaan 80 te Veghel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 14 maart 2017 tot en met 24 april 2017 in te zien bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord,ODBN. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer O.de Jong telefoonnummer 0485- 729132.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl
De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl-loket-bekendmakingen. Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden tot en met 24 april 2017 een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar en beroepschriften, Postbus 90151,
5200 MC s-Hertogenbosch. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te
vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 6808304,
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Bovenstaand besluit treedt in werking,
ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van
een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke
maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar
te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is
van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Een verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.
Aan deze procedure is het kenmerk Z-12706-172679 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, maart 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Veghel