Vanwege een omissie in de rechtsmiddelenclausule wordt opnieuw kennis gegeven van onderstaande vergunningverlening. Het besluit is niet gewijzigd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zijn het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning voor een project verlenen.

Het project betreft een tijdelijke vergunning vanwege strijdigheid regels ruimtelijke ordening voor een inrichting gelegen aan de Heeswijkseweg 7 te Heeswijk-Dinther.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 in te zien bij de gemeente Bernheze. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot de mevrouw E. Hubers, telefoonnummer (0485) 729131.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleendevergunningen

Tegen de beschikking kan tot en met 20 april 2017 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/010422 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, maart 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bernheze