Op 29 juli 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht het voorontwerp bestemmingsplan 'Windturbinepark Kabeljauwbeek' vastgesteld. Met dit plan wil de gemeente medewerking verlenen aan een windturbinepark van 5 windturbines in een gebied ten zuiden van Ossendrecht en ten westen van de A4, aan de grens met Belgiƫ. De windturbines zijn parallel aan de Kabeljauwbeek gepland. Het project levert een bijdrage aan de doelstelling voor windenergie zoals deze is vastgesteld in de provincie Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 en past binnen de inhoudelijke voorwaarden voor de plaatsing van windturbines zoals de provincie die in deze structuurvisie stelt.

De in het voorontwerp-bestemmingsplan 'Windturbinepark Kabeljauwbeek' opgenomen ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Om de gewenste ontwikkeling toch mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten om de gemeente Woensdrecht een proactieve aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening. Op grond van deze aanwijzing kan het bestemmingsplan 'Windturbinepark Kabeljauwbeek' in afwijking van de Verordening ruimte worden vastgesteld.

De proactieve aanwijzing en bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (met planidn NL.IMRO.9930.pakabeljauw-va01). Daarnaast zijn de proactieve aanwijzing en de bijbehorende stukken te raadplegen via http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl

Beroep
In het kader van het door de gemeenteraad van Woensdrecht vast te stellen bestemmingsplan kan, als resultaat van de door de provincie afgegeven aanwijzing, een beroep tegen het bestemmingsplan worden ingediend.

's-Hertogenbosch, oktober 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Woensdrecht