In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de Keersopperbeemden het voortouw bij de uitvoering van de N2000 instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.
Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 25 augustus 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r. beoordelingsbesluit op 19 mei 2020 vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 19 augustus 2020 het m.e.r. eoordelingsbesluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk heeft op 28 juli 2020 het ontwerp wijzigingsplan Keersopperbeemden en m.e.r. beoordelingsbesluit vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r. beoordelingsbesluit
In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het projectgebied Keersopperbeemden.

Gecoördineerde voorbereiding
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project Keersopperbeemden, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren hebben burgemeester en wethouders van Bergeijk een ontwerp-wijzigingsplan Keersopperbeemden vastgesteld, waarbij de bestemming Agrarisch met waarden Natuur en landschapswaarden wordt gewijzigd in Natuur:

Terinzagelegging
Het ontwerp-projectplan, inclusief de m.e.r. beoordelingsbesluiten, het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage en klik op het project Keersopperbeemden
Het ontwerp-wijzigingsplan is in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1724.BPUkeb0082-ONTW U kunt het ontwerp-wijzigingsplan daar onder meer vinden via het bovenstaand identificatienummer of op de naam Keersopperbeemden.
De stukken liggen ook ter inzage bij de balie van Waterschap de Dommel, gemeente Bergeijk, gemeente Valkenswaard en provincie Noord-Brabant. Indien u een analoge versie in wilt zien, neem dan contact op met Marnix Verboord bereikbaar via 06-55686694, om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan en het ontwerp-wijzigingsplan.
U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/terinzage U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan Keersopperbeemden C2268405
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Marnix Verboord bereikbaar via 06-55686694
Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen dan wel apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het ontwerpprojectplan of het ontwerpwijzigingsplan.

Vervolg
Het projectplan en het wijzigingsplan zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Beroep m.e.r. beoordelingsbesluit
Op 19 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap en op 19 augustus 2020 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een m.e.r. beoordeling, besloten dat dit projectplan niet m.e.r. plichtig is. Op 28 juli 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk dat het wijzigingsplan niet m.e.r. plichtig is.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de m.e.r. beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan. Tegen de m.e.r. beoordelingsbesluiten kunt u nu geen zienswijzen of beroep indienen, tenzij aangetoond kan worden dat deze besluiten, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Uw bezwaren tegen het m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u te zijner tijd kenbaar maken in de beroepsprocedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan.

Voor nadere informatie contact opnemen met de met Marnix Verboord bereikbaar via 06 55686694.


's-Hertogenbosch, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Valkenswaard