Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 3 juli 2020 het inpassingsplan 'Ulvenhoutse bos' ongewijzigd vastgesteld met planidentificatienummer: NL.IMRO.9930.ipUlvenhoutseBos-va01. De percelen die in het inpassingsplan zijn opgenomen, krijgen met dat inpassingsplan een natuur- en/of een groenbestemming om uitvoering te geven aan de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding van het Natura2000 gebied 'Ulvenhoutse bos'.

Goedkeuring projectplan Waterwet 'Ulvenhoutse Bos'
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2020 het door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta gewijzigd vastgestelde projectplan 'Ulvenhoutse bos' goedgekeurd. Het projectplan geeft uitvoering aan de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding en herstel van de habitattypen Eiken-haagbeukbossen en Vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen). Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari 2020 besloten op de realisering van het project 'Ulvenhoutse Bos' hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren.

Omgevingsvergunningen bouwen
Gedeputeerde staten bevorderen dat de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben op 23 juni 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van duikers. Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 30 juni 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een aantal kunstwerken.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het milieueffectrapport, het ontwerp van het inpassingsplan en het ontwerp van het projectplan hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Ook de ontwerpen van de omgevingsvergunningen hebben ter inzage gelegen. Gedurende deze perioden zijn zienswijzen op het inpassingsplan en het projectplan ingediend. De beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen behorende bij het projectplan en de Nota van Zienswijzen behorende bij het inpassingsplan.

Stukken inzien
Het vastgestelde inpassingsplan, het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het milieueffectrapport en de omgevingsvergunningen voor bouwen zijn in te zien met ingang van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 op de volgende locaties:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Het inpassingsplan Ulvenhoutse bos/MER is ook in te zien: digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.9930.ipUlvenhoutseBos-va01en via: www.brabant.nl/ipUlvenhoutseBos
De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van waterschap Brabantse Delta, kantooradres Bouvignelaan 5 te Breda. Indien u de stukken analoog wil inzien, neemt u dan contact op met het Waterschap.

Op welke wijze kunt u beroep instellen en verzoek om voorlopige voorziening indienen
Tegen de besluiten kan gedurende de inzagetermijn (van 16 juli tot en met 26 augustus 2020) beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht in het projectplan, en/of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht op de ontwerpen.

Schriftelijk reageren
Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u tot 17 augustus 2020 contact opnemen met mw. R. Thijssen, via 06-27745215 of email: Rthijssen@brabant.nl en na 17 augustus 2020 met dhr. A. Keizer, via 06-27745248 of email: Akeizer@brabant.nl

's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda