In samenwerking met de provincie en Staatsbosbeheer neemt het waterschap De Dommel in het gebied de Oude Strijper Aa het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.
Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 2 juni 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.
Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit
In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren van de percelen in het projectgebied de Oude Strijper Aa.
Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project Oude Strijper Aa, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op geco├Ârdineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Terinzagelegging
Het ontwerp-projectplan, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Indien u een analoge versie in wilt zien, neem dan contact op met dhr. Hans Koekkoek, bereikbaar via 06-15878116 of HKoekkoek@dommel.nl, om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met corona maatregelen.

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan.
U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/terinzage U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa C2264482
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met dhr. Hans Koekkoek, bereikbaar via 06-15878116 of HKoekkoek@dommel.nl,
Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

Vervolg
Het projectplan zal mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het goedkeuringsbesluit wordt gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Bezwaar m.e.r.-beoordeling
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is nu geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan.

Voor nadere informatie contact opnemen met de met dhr. Hans Koekkoek, bereikbaar via 06-15878116 of HKoekkoek@dommel.nl

's-Hertogenbosch, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck
  • Heeze-Leende