In samenwerking met de provincie, het waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en de gemeente Alphen-Chaam, neemt Staatsbosbeheer in het gebied 'Ulvenhoutse Bos' het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft voor het project op 4 februari 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Breda en Alphen-Chaam heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Gecoördineerde voorbereiding
Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari 2020 besloten op de realisering van het project 'Ulvenhoutse Bos' hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.
In dat kader hebben het ontwerp-projectplan en het ontwerp-inpassingsplan inclusief MER, in de periode van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020, reeds ter inzage gelegen. Hierbij is iedereen in de gelegenheid gesteld zienswijzen op die ontwerp-besluiten kenbaar te maken.

Ontwerp omgevingsvergunning bouwen
Voor de uitvoering van het project zijn daarnaast omgevingsvergunningen bouwen nodig.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben een ontwerp-besluit omgevingsvergunning bouwen, voor het plaatsen van duikers vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda hebben een ontwerp-besluit omgevingsvergunning bouwen, voor het aanleggen van een aantal kunstwerken vastgesteld.

Terinzagelegging
De ontwerp-besluiten omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Indien u de stukken analoog wil inzien, neemt u dan contact op met Alfons Keizer, via 06-27745248 of (email: AKeizer@brabant.nl) om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de coronamaatregelen.

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op de omgevingsvergunningen.
U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/terinzage
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van 'Ulvenhoutse Bos C2262792'.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Alfons Keizer, via 06-27745248 of (email: AKeizer@brabant.nl).
Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-besluit, in te dienen.

Vervolg
De omgevingsvergunningen zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen, in samenhang met het projectplan en het inpassingsplan en bijbehorend MER en in onderlinge afstemming met de andere bevoegde gezagen, definitief worden vastgesteld. De besluiten worden te zijner tijd tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt aangegeven op welke wijze eventueel beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alfons Keizer, via 06-27745248 of (email:
AKeizer@brabant.nl).


's-Hertogenbosch, april 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda