Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn een veiligheidscontour, op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), vast te stellen.
Deze contour komt te liggen rondom Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en valt grotendeels samen met het plangebied van het bestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk dat op 18 januari 2018 door de gemeenteraad van Moerdijk is vastgesteld. Met het vaststellen van deze contour wordt aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden.

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit is in te zien met ingang van 6 maart 2020 tot en met 16 april 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant www.brabant.nl/terinzage
Ook is het mogelijk het ontwerpbesluit in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw N. van Rooij, telefoon 06 ? 52783616.

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen kenbaar maken op het ontwerpbesluit.
U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/terinzage
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk C2258584.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Nanny van Rooij, via 06-52783616 of nvrooij@brabant.nl.

's-Hertogenbosch, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk