In samenwerking met de provincie, het waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en de gemeente Alphen-Chaam, neemt Staatsbosbeheer in het gebied Ulvenhoutse Bos het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft voor het project op 4 februari 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Breda en Alphen-Chaam heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief MER
De beoogde maatregelen hebben betrekking op de instandhouding en herstel van de habitattypen Eiken-haagbeukbossen en Vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen). Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari 2020 besloten op de realisering van het project Ulvenhoutse Bos hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op geco├Ârdineerde wijze worden voorbereid.

Ontwerp-inpassingsplan, inclusief MER
Enkele percelen in het gebied Ulvenhoutse Bos hebben nog niet de juiste bestemming om de maatregelen voor de herinrichting te kunnen uitvoeren. In het ontwerp-inpassingsplan krijgen deze percelen een natuurbestemming.

Terinzagelegging
Het ontwerp-projectplan en het ontwerp-inpassingsplan inclusief MER en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant www.brabant.nl/terinzage (stukken toegevoegd onderaan de pagina)
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda;
Gemeentehuis van Breda, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda;
Gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 te Alphen;
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.
Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.9930.ipUlvenhoutseBos-on01

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan en het MER.
U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipUlvenhoutseBos .
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van projectplan/inpassingsplan Ulvenhoutse Bos, C2259157.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Alfons Keizer, via 06-27745248 of (email: AKeizer@brabant.nl)

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het projectplan Waterwet, het ontwerp-inpassingsplan dan wel het MER.

Vervolg
Het projectplan Waterwet en het inpassingsplan zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In die publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alfons Keizer, via 06-27745248 of (email: AKeizer@brabant.nl).


's-Hertogenbosch, februari 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda