Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland hebben op 20/21 januari 2020 de Ontwerp Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas inclusief bijbehorend Plan Milieu effect rapport (planMER) vrijgegeven voor inspraak en overleg. Deze ontwerp structuurvisie ligt in de periode van 11 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen reactie indienen op de ontwerp Structuurvisie indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland.

Aanleiding
De dijk langs de zuidzijde van de Maas tussen Ravenstein en Lith voldoet niet aan de wettelijke waterveiligheidseisen. Er is sprake van een urgente veiligheidsopgave. Daarom is het project Meanderende Maas gestart. De opgave is om de dijk te versterken zodanig dat de veiligheid geborgd is én dat de dijk past in de omgeving. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat het effect van rivierverruiming voor waterveiligheid is en hoe het gebied opnieuw kan worden ingericht. Het gaat daarbij om verbeteringen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Het projectgebied omvat de dijk tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith, de Maas en haar uiterwaarden (zowel aan Noord-Brabantse zijde als aan Gelderse zijde). Meer informatie over het project kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl.
Interprovinciale Structuurvisie en MER
Er is een interprovinciale structuurvisie opgesteld, waarin de beoogde ontwikkelingen in het gebied uitgewerkt zijn. De structuurvisie vormt een onderdeel van de integrale Verkenning Meanderende Maas. Resultaat van deze Verkenning is een Voorkeursalternatief (VKA), waarde Stuurgroep Meanderende Maas december 2019 mee heeft ingestemd. Het VKA is een samenhangend maatregelenpakket tot 2028, met maatregelen op het gebied van waterveiligheid, natuur en landschap en recreatie. Het VKA is in de structuurvisie opgenomen. Het voorkeursalternatief en bijbehorend uitvoeringsprogramma, vormt na vaststelling van de structuurvisie een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het toekomstbeeld in de ontwerp structuurvisie is een uitnodiging aan gebiedspartijen om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van de Meanderende Maas voor de lange termijn (2050). Ook is er via een Milieueffectrapportage onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken
Provincie Noord-Brabant en Gelderland leggen twee stukken ter inzage:
De ontwerp Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas; de vertaling van het voorkeursalternatief in provinciaal beleid;
Het milieueffectrapport (MER) 1e fase; het MER bevat informatie over de milieueffecten van de maatregelen in twee onderzoeks-alternatieven en het voorkeursalternatief.
U kunt het ontwerp van de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas vastgesteld met planidn: NL.IMRO.9930.ipsvMeanderendMaas-on01 en NL.IMRO.9925.ipsvMeanderendMaas-on01 raadplegen via:
https://www.meanderendemaas.nl/documenten/

Het ontwerp ligt tevens gedurende zes weken met ingang van 11 februari 2020 tot en met 23 maart 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij:
Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
Provincie Gelderland; huis der provincie, Markt 11 te Arnhem.
Waterschap Rivierenland; De Blomboogerd 1 te Tiel;
Waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te 's-Hertogenbosch;
Gemeente Oss, Raadhuislaan 2 te Oss;
Gemeente Wijchen, Kasteellaan 27 te Wijchen;
Gemeente West Maas en Waal; Dijkstraat 11 te Beneden-Leeuwen;
Daarnaast zijn er 4 inloopbijeenkomsten op 18 en 19 februari en op 4 en 5 maart. Voor locaties en tijden raadpleegt u www.meanderendemaas.nl.

Hoe kunt u uw reactie geven?
Bij voorkeur reageert u via het e-formulier, waarvan de link te vinden is op de projectwebsite via https://www.meanderendemaas.nl/inspraak-structuurvisie-en-milieueffectrapportage/. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.
U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van: 'Ontwerp Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas, C2257226'.

Hoe gaat het verder?
De ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage worden betrokken bij de afronding van de Interprovinciale Structuurvisie. De provincies Brabant en Gelderland nemen naar verwachting medio 2020 een definitief besluit over de IPSV. Na de vaststelling van de IPSV wordt het voorkeursalternatief nader onderzocht en verder uitgewerkt in één of meerdere Projectplan(nen) Waterwet (of equivalent daarvan bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet). Hierbij wordt ook het milieueffectrapport 2e fase opgesteld. Mogelijk zullen voor onderdelen ook andere vergunningen moeten worden voorbereid, of bijvoorbeeld bestemmingsplannen aangepast. Ook in deze fase worden belanghebbenden en belangstellenden weer nauw betrokken.


's-Hertogenbosch, februari 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss