Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het provinciaal inpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn op 2 oktober 2018 verleend. De 28 windmolens uit het inpassingsplan liggen nabij het knooppunt Klaverpolder, het knooppunt Zonzeel, knooppunt Galder en aan weerszijden van de A16 ter plaatse van bedrijventerrein Hazeldonk tot aan de Belgische grens.
Gebleken is dat er een beperkt aantal ondergeschikte tekortkomingen kleven aan het plan en dat de bedoeling van Provinciale Staten op een beperkt aantal onderdelen niet juist in de regels en op de ver-beelding is vertaald. Deze tekortkomingen worden gerepareerd met een partiële herziening van het in-passingsplan.

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening Windenergie A16
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben op 2 april 2019 de ontwerp partiële herziening van het inpassingsplan Windenergie A16 met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-on01 vrijge-geven voor de terinzagelegging.

Ontwerp partiële herziening Windenergie A16
De reparatie heeft betrekking op het aanvullen van de gebruiksregel in verband met het veilig functione-ren van een nog te realiseren windturbine in relatie tot een bestaande windturbine en het aanvullen van de gebruiksregel in verband met het regelen van cumulatieve slagschaduw. Tevens is de verbeelding aangepast vanwege een te ruim opgenomen bestemmingsvlak en overdraaicirkel en het toevoegen van onderhoudswegen bij cluster Klaverpolder.

Gecoördineerde procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswij-zen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaats-vindt. Deze partiële herziening van het inpassingsplan valt onder de coördinatie.

Terinzagelegging
Het ontwerp partiële herziening van het inpassingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn louter digitaal in te zien met ingang van 9 april 2019 tot en met 20 mei 2019 op de volgende wijze via:
- de inspraakviewer van de provincie: www.brabant.nl/ontwHerzWindenergieA16, of
- de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze indienen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp van de partiële herziening van het inpassingsplan. Een zienswijze is uitsluitend mogelijk tegen de twee genoem-de aanvullingen van de gebruiksregels en de aanpassingen in de verbeelding.

U kunt rechtstreeks digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwHerzWindenergieA16
In de viewer vindt u de knop Mijn reactie aan de linkerzijde van de viewer. Na verzending van uw in-spraakreactie ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Onder vermelding van: Windenergie A16, C2241634
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de provinciale contactpersoon mevr. H. Christophe, telefoon 073-680 87 22.

Vervolg
De provincie zal de zienswijzen behandelen. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt. Mede op basis van de zienswijzen wordt de definitieve partiële herziening van het inpassingsplan door PS vastgesteld. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van de vastgestelde partiële herziening. Dan kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebben-den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State. Het beroep van belanghebbenden dat gedurende de termijn van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 tegen het inpassingsplan Windenergie A16 (NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01) is ingesteld, zal van rechtswege mede betrekking hebben op de partiële herziening van het inpassingsplan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe (tel. 073-680 87 22, email: windenergiea16@brabant.nl) van de provincie Noord-Brabant.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark A16 een project betreft als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.2 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van een pro-forma beroepschrift is niet mogelijk).


's-Hertogenbosch, maart 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda
  • Drimmelen
  • Moerdijk
  • Zundert