Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta maken het volgende bekend.
Gedeputeerde Staten hebben van het waterschap Brabantse Delta het ontwerp-projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden, ontvangen met het verzoek dit verder in procedure te brengen en daarbij de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet te volgen.

Ontwerp-projectplan
Het waterschap Brabantse Delta is van plan om in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge keermiddelen met gemalen aan te brengen in de monding van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven uitkomend in de Mark en de aansluitende dijken te verbeteren dan wel te verleggen. Ook het gehele dijktraject langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laaksche Vaart wordt bij dit project gelijktijdig verbeterd teneinde de waterveiligheid van de regio te borgen.
Het waterschap heeft voor dit gehele project een ontwerp-projectplan opgesteld, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. In het ontwerp-projectplan is beschreven welke maatregelen het waterschap gaat treffen.

Ontwerp-besluiten
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het waterschap enkele vergunningen aangevraagd.
De betreffende bevoegde gezagen hebben de volgende besluiten in ontwerp genomen:
Gemeente Etten-Leur:
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
Gemeente Halderberge:
een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Procedure
Het waterschap Brabantse Delta heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de besluitvorming op grond van de Waterwet te coördineren. Dit betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt.

Stukken inzien
Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluiten en bijbehorende relevante stukken liggen met ingang van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 ter inzage. De stukken zijn op werkdagen in te zien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875AA Etten-Leur;
gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV 's-Hertogenbosch;
waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

De stukken zijn ook in te zien op de website van de provincie:
www.brabant.nl/terinzage
De ontwerp-omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan van de gemeenten Etten-Leur en Halderberge zijn vanaf 27 november 2018 tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen indienen
Eenieder kan zienswijzen over het ontwerp-projectplan en de ontwerp-besluiten gedurende de
termijn van de terinzagelegging, derhalve van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019, kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Digitaal reageren is mogelijk via www.brabant.nl/terinzage. Na verzending van de zienswijze wordt een ontvangstbevestiging toegestuurd met een pdf van de ingediende zienswijze.
Schriftelijke zienswijzen kunnen, onder vermelding van 'Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden Etten-Leur en Halderberge', worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC `s-Hertogenbosch
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer ing. H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073?681 28 12 of HJPMeerman@brabant.nl.
Het is niet nodig een zienswijze op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-projectplan en/of ontwerp-besluit, in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten vragen wij u om dit aan te geven.

Informatieavond
Het waterschap en de bij dit project betrokken bevoegde gezagen organiseren een informatieavond om het ontwerp-projectplan en de ontwerp-besluiten toe te lichten. Eenieder wordt hierbij van harte uitgenodigd om vragen te stellen en informatie te krijgen over dit project en de procedure.
De informatieavond wordt gehouden op:
Dinsdag 27 november aanstaande in Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur. De zaal is open vanaf 19:30, de bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Er wordt een korte presentatie gegeven over het project waarna men de mogelijkheid heeft om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van het waterschap en de overige bevoegde gezagen.

Vervolg
Het waterschap en de andere bevoegde gezagen zullen de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen het definitieve projectplan en de overige besluiten vast. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring volgt publicatie van het vastgestelde projectplan, het goedkeuringsbesluit en de genomen besluiten en kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State.
Op dit project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsfase de procedure-bepalingen, opgenomen in hoofdstuk 1, paragraaf 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing zijn.

Bezwaar m.e.r.-beoordeling
Op 24 september 2018 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een op 17 juli 2018 door het waterschap Brabantse Delta toegezonden aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling
beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan.
Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is nu geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan ingevolge de Waterwet.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 ? 681 28 12 of RThijssen@brabant.nl. Met betrekking tot de inhoud van het projectplan kunt u contact opnemen met de heer Robert-Jan Jonker, omgevingsmanager Boskalis, via 06 - 55 18 23 94 of RobertJan.Jonker@sweco.nl en mevrouw Anneke den Tenter, omgevingsmanager waterschap Brabantse Delta via 076 - 564 10 55 of a.den.tenter@brabantsedelta.nl.'s-Hertogenbosch, november 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur
  • Halderberge