Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend: GS hebben op 16 januari 2018 het ontwerp-inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld inclusief MER, en deze vrij gegeven voor ter visielegging. Het ontwerpplan heeft als identificatienummer NL.IMRO.9930.ipN629-on01.

Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
De bestaande N629 kent een aantal functies: de weg verbindt (samen met de Westerlaan in Dongen) de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar, is onderdeel van een regionale verbinding tussen de A27 en Tilburg en ontsluit diverse aanliggende objecten zoals woningen, bedrijven en landbouwpercelen. Mede vanwege deze verschillende vormen van gebruik worden problemen ervaren op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Als gevolg van de geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost (een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg) en nieuwe bedrijvigheid en woningbouw in Dongen zal de problematiek naar verwachting toenemen.
De aanleg van de nieuwe N629 wordt gezien als de oplossing voor deze problematiek. De Provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout om deze oplossing te realiseren.

Periode terinzagelegging
Het ontwerp-inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen en bijbehorende MER zijn in te zien met ingang van 26 januari 2018 tot en met 8 maart 2018 op de volgende wijze.

Stukken inzien
Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipN629-on01 en www.brabant.nl/ontwerpN629
Via de laatste link komt u overigens in de viewer waar u ook direct digitaal uw zienswijze kunt indienen.

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij het stadhuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te Oosterhout;
bij de gemeente Dongen, Hoge Ham 62 te Dongen;
Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96 te Oosteind
bij het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;

Reageren op ontwerp-inpassingsplan
Iedereen kan zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan gedurende de termijn van de terinzagelegging kenbaar maken.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpN629.
U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging. Het is niet nodig dan ook nog schriftelijk te reageren.
Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief richt u aan:
Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van Mevr. C. Verhagen
Onder vermelding van: N629 Oosterhout- Dongen (verd.21)
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de hierna genoemde provinciale contactpersoon; Jeroen van Bremen, tel 06-27 74 51 93.

Vervolg
De Provincie Noord-Brabant zal de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stelt Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van het vastgestelde inpassingsplan. Daarna kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State. Bij gewijzigde vaststelling door Provinciale Staten van het inpassingsplan kunnen alle belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J. van Bremen, telefoonnummer 06-27 74 51 93 van Provincie Noord-Brabant.


's-Hertogenbosch, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen
  • Oosterhout