Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 juni 2017 in het kader van de Waterwet een vergunning hebben verleend. Het gaat om een wijziging van een vergund open bodemenergiesysteem. In het besluit is abusievelijk een verkeerd filterdiepte opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast.

Het project betreft een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de verwarming en koeling van Vanderlande aan de Vanderlandelaan 2 te Veghel.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 25 augustus 2017 tot en met 5 oktober 2017 in te zien bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de website van de Provincie Noord Brabant. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1 b-g, 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. A. van der Laar-Geerts. Telefoon 0485 729144.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen tegen dit besluit. Bezwaren kunnen worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.
Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Een verleende vergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.
Aan deze procedure is het kenmerk Z/046431 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Meierijstad