Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Refresco Benelux B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden en verdiepen van de hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van het productieproces van Refresco Benelux B.V., gelegen aan Oranje Nassaulaan 44 te Maarheeze.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2017 tot en met 11 augustus 2017 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer M. Maessen, telefoon (088) 3690 458 of mevrouw M. Koopman, telefoon (073) 680 80 37. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Iedereen kan tot en met 11 augustus 2017 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.53799 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck