Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Maatschap A.P.L.A. en K.G.P. Sleegers een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen. De aanvraag betreft duurzame klimatisering van het stallencomplex van A. en K. Sleegers met behulp van een open bodemenergiesysteem, gelegen aan Houtbroekstraat 9, 5711 PT te Someren, X-, Y-coördinaten van de locatie [175785],[378163].

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken (verlengingsbesluit) liggen vanaf 19 november 2015 tot en met 31 december 2015 ter inzage bij de gemeente Someren. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer M. Maessen, telefoon (088) 369 04 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Elke belanghebbende kan tot en met 31 december 2015 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2015-827 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Someren hebben in het kader van de omgevingsvergunning op de locatie aan de Houtbroekstraat 9 te Someren een ontwerpbeschikking opgesteld. De ontwerp beschikking betreft het veranderen en uitbreiden van een vleeskuikenhouderij.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteiten:
1. Milieu (vergunning)
2. Bouw

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Contactpersoon voor dit dossier is mevrouw A. van der Meer.


Eindhoven, november 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Someren