Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning van Ecco Tannery Holland BV, 22645 ambtshalve te wijzigen.
Het project betreft een grondwateronttrekking bij Ecco Tannery Holland BV gelegen aan de Vierbundersweg 11 te Dongen.

Het betreft hier de definitieve beschikking.

De definitieve beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 februari 2015 tot en met
23 maart 2015 in te zien bij de gemeente Dongen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw N. van de Sanden, telefoon 013-206 03 76 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Belanghebbenden kunnen tot en met 23 maart 2015 ten aanzien van de definitieve beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136883 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2015


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen