Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning van Ecco Tannery Holland BV, 22645 ambtshalve te wijzigen.
Het project betreft een grondwateronttrekking bij Ecco Tannery Holland BV gelegen aan
de Vierbundersweg 11 te Dongen.

Het betreft hier een gewijzigde ontwerp-beschikking. De voorgaande ontwerp-beschikking komt hiermee te vervallen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 8 december 2014 tot en met
19 januari 2015 in te zien bij de gemeente Dongen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u
de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Maessen, telefoon 088 -369 04 58.

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 januari 2015 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot
het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136883 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, december 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen