Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning van Sensus Roosendaal (Cosun), 1575629 ambtshalve te wijzigen.
Het project betreft een grondwateronttrekking bij Sensus Roosendaal (Cosun) te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie A, nummer 3695.

Het betreft hier de definitieve beschikking.

De definitieve beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 3 november 2014 tot en met
15 december 2014 in te zien bij de gemeente Roosendaal. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M.A. Maessen van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant telefoon (088)-3690458.

Belanghebbenden kunnen tot en met 15 december 2014 ten aanzien van de definitieve beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136850 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, oktober 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal