Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning van InBev Nederland / Interbrew Dommelsche Bierbrouwerij BV, 79431 ambtshalve te wijzigen. Het project betreft een grondwateronttrekking bij InBev Nederland / Interbrew Dommelsche Bierbrouwerij BV te Valkenswaard, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, secties A, B en G diverse nummers. Het betreft hier een gewijzigde ontwerpbeschikking. De voorgaande ontwerpbeschikking komt hiermee te vervallen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 8 september 2014 tot en met 20 oktober 2014 in te zien bij de gemeente Valkenswaard. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer M.A. Maessen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant telefoon (088) 3690458.

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2014 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136761 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, september 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Valkenswaard