Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet de vergunning van Jonker Fris (IND), 364716 d.d. 18-1-2013 ambtshalve te wijzigen. Het project betreft een grondwateronttrekking bij Jonker Fris (IND) te Giessen/Rijswijk.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 30 juni 2014 tot en met 11 augustus 2014 in te zien bij de gemeente Woudrichem. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Maessen van de Omgevingsdienst Zuid- Oost-Brabant telefoon (088) 369 04 58.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de hoor- en adviescommissie,
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling  van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Een verleende vergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136867 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg