Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft een energieopslagsysteem ter plaatse van de HAS in ’s-Hertogenbosch, uitgevoerd aan de Onderwijsboulevard 221 te ’s-Hertogenbosch.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 maart 2014 tot en met 29 april 2014 in te zien bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. E. Sanders of dhr. P. van Hoeven. Telefoon 0486 338 300.

Tegen de beschikking kan tot en met 29 april beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
het oneens zijn met wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. en zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA ’s-Hertogenbosch

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk C2124015 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

’s-Hertogenbosch, maart 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 5223DE