Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn het eerder genomen besluit van 27 september 2018 waarin in het kader van de herinrichting van de N279 tussen Veghel en Asten voor acht woningen hogere waarden zijn vastgesteld, aan te passen.
Dit mede naar aanleiding van de bevindingen in het deskundigenverslag van de STAB van 20 januari 2019.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 17 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 in te zien bij de gemeenten Laarbeek en Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de website van de betreffende instanties. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs (tel. 06-52794046). Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2226856) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is het besluit en de bijbehorende stukken te bekijken op de internetsite: www.brabant.nl/loket/ter-inzages.

Beroep tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepsschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen bij:
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.


's-Hertogenbosch, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond
  • Laarbeek