Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij de hogere grenswaarde zoals zij deze bij besluit van 3 juli 2019 krachtens artikel 100a van de Wet geluidhinder (Wgh) ten behoeve van het plan Herinrichting N324 hebben vastgesteld ten behoeve van de Zorgresidentie Grave, intrekken. Gebleken is namelijk dat met de realisatie van een scherm met een hoogte van 4 m in plaats van aanvankelijk 3 m geen hogere waarde nodig is.

De beschikking (26 oktober 2020) en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 in te zien bij de gemeente Grave. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs (tel. 06-52794046). Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2242260) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking en de bijbehorende stukken te bekijken op de internetsite: www.brabant.nl/loket/ter-inzages.

Tegen de beschikking kan tot en met 9 december 2020 beroep worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.

De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en om voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de voorzitter van die afdeling.


's-Hertogenbosch, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Grave