Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren, ontheffing hebben verleend van de verbodsbepaling in artikel 2, onder b van voornoemd besluit. De ontheffing is verleend aan de heer M. Caron, namens Motorcross club De Dreef te Waalwijk, ten behoeve van het houden van een motorsportevenement op zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017 en het houden van vier motorcrosstrainingen op de zaterdagen 23 september, 30 september, 7 oktober en 14 oktober en als reservedag 21 oktober 2017 op de locatie aan de Ruiterbaan te Dongen-Vaart, gemeente Dongen.

Het verzoek om ontheffing ex artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproductie sportmotoren is op 14 juli 2017 door ons ontvangen.

Het verzoek, de ontheffing en de bijhorende stukken zijn vanaf 15 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 op werkdagen tijdens kantooruren op te vragen bij de behandelend ambtenaar mevrouw S.F. Gulickx van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon (088) 369 0658.

Bezwaren
Tot en met 26 september 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht hiertegen schriftelijk bezwaren indienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener

b. de dagtekening

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is

d. de gronden van het bezwaar

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Eindhoven, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen