Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 2 december 2015 een verzoek ingekomen om vaststelling van hogere grenswaarden krachtens artikel 100a van de Wet geluidhinder (Wgh) ten behoeve van het plan 'Buitengebied 2013, (incl. Lint Oosteind), herziening 5 (Aansluiting N629-A27) ' gelegen binnen de gemeente Oosterhout. Dit verzoek is op 17 december 2015 aangevuld. Het voornemen bestaat om dit verzoek in te willigen.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 18 januari 2016 tot en met 29 februari 2016 in te zien bij de gemeente Oosterhout. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de betreffende instantie. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer B. Sonnenberg van het cluster Natuur, Water en Milieu. Telefoon (073) 680 8582/ fax (073) 681 2534. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2181576) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerp-beschikking te bekijken op de internetsite: "www.brabant.nl/loket/ter-inzages".

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking tot en met 29 februari 2016 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling zienswijzen over de ontwerp-beschikking naar voren te brengen binnen de genoemde periode. Een verzoek daartoe dient voor 2 februari 2016 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

's-Hertogenbosch, januari 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout