Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren, ontheffing hebben verleend van de verbodsbepaling in artikel 2, onder b van voornoemd besluit. De ontheffing is verleend aan Motor Cross Club Oosterhout ten behoeve van het houden van een motorsportevenement op zaterdag 16 april 2016 en zondag 17 april 2016 ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie U, nummer 406, plaatselijk bekend als hoek Weststadweg-Haasdijk te Den Hout.

Het verzoek om ontheffing ex artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproductie sportmotoren is op 11 december 2015 door ons ontvangen.

Het verzoek, de ontheffing en de bijhorende stukken zjin vanaf 11 januari 2016 tot en met 22 februari 2016 op werkdagen tijdens kantooruren op te vragen bij de behandelend ambtenaar mevrouw S.F. Gulickx van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon (088) 369 0658.

Bezwaren
Tot en met 22 februari 2016 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht hiertegen schriftelijk bezwaren indienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige
voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Eindhoven, januari 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout