Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren, ontheffing hebben verleend van de verbodsbepaling in artikel 2, onder b van voornoemd besluit. De ontheffing is verleend aan de heer J. Brok, namens Motorcross Club De Dreef, ten behoeve van het houden van maximaal 4 motorcrosstrainingen op 12 en 26 september en 3 en 10 oktober 2015 en als reservedag 17 oktober 2015 en het houden van een tweedaags motorsportevenement op zaterdag 24 en zondag 25 2015 ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummers 378 en 374, plaatselijk bekend als Ruiterbaan te Dongen-Vaart.
Het verzoek om ontheffing ex artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren is op 20 juli 2015 door ons ontvangen.
Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 augustus 2015 tot en met 9 oktober 2015 op werkdagen tijdens kantooruren op te
vragen bij de behandelend ambtenaar mevrouw S.F. Gulickx van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon (088) 369 0658.

Bezwaren
Tot en met 9 oktober 2015 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht hiertegen schriftelijk
bezwaren indienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 'sHertogenbosch. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening
vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Eindhoven, augustus 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen